กระดานสนทนาทั้งหมด
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
 
 
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
     
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
  แนะนำการชำระภาษี
แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน "www.lainan.go.th" วิสัยทัศน์ (Vision) "ทรัพยากรมากคุณค่า ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่เศรษฐกิจก้าวไกล โปร่งใสในการพัฒนา นำพาชาวประชาร่มเย็น โดดเด่นวัฒนธรรมท้องถิ่น" Tel.054-718522 E-mail : abt.lainan119@gmail.com , lainan_119@hotmail.com  
 
������������������������������������������������������
______________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
 1   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน    
       -  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของ อปท.  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของ อปท.   15-11-2565  19
       -  คู่มือการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  doc120221115105612.   11-10-2565  15
       -  คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  doc120221011094008.pdf   11-10-2565  8
       -  คู่มือการจัดทำงบประมาณ  doc120221011093923.pdf   11-10-2565  1
       -  คู่มือการจัดทำหรือปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  doc120221010160549.pdf   10-10-2565  6
       -  คู่มือการปฏิบัติตาม พรบ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  doc120221010150412.pdf   10-10-2565  4
       -  คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  doc120221010145403.pdf   10-10-2565  
       -  คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่  doc120221010144417.pdf   10-10-2565  1
       -  คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ  doc120221010143219.pdf   10-10-2565  1
       -  คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี  doc120221010143132.pdf   10-10-2565  
       -  คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  doc120221010143007.pdf   10-10-2565  
       -  คู่มือปฏิบัติงานบุคลาดร  doc120221010142606.pdf   10-10-2565  
       -  คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ  doc120221010142532.pdf   10-10-2565  2
       -  คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  doc120221010142453.pdf   10-10-2565  
       -  คู่มือแนะนำการชำระภาษีอาการของ อปท.  doc120221010142420.pdf   10-10-2565  
 2   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    
       -  ประกาศหลักเกณฑ์การรักษาวินัย  doc120221011104818.pdf   11-10-2565  3
       -  ประกาศหลักเกณฑ์ ก.อบต.  doc120221011105047.pdf   11-10-2565  4
       -  ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)  doc120221010155751.pdf   10-10-2565  1
       -  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5)  doc120221010155527.pdf   10-10-2565  
       -  ประกาศมาตรฐานพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4)  doc120221010155402.pdf   10-10-2565  
       -  ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558  doc120221010155252.pdf   10-10-2565  
       -  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562  doc120221010153913.pdf   10-10-2565  1
       -  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  doc120221010153600.pdf   10-10-2565  1
       -  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  doc120221010153211.pdf   10-10-2565  1
       -  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  doc120221010152941.pdf   10-10-2565  
       -  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  doc120221010151458.pdf   10-10-2565  
       -  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561  doc120221010151133.pdf   10-10-2565  
 3   คู่มือการร้องเรียน-ร้องทุกข์    
       -  คู่มือการร้องเรียน-ร้องทุกข์  doc120221011093801.pdf   11-10-2565  4
 4   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
       -  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  doc120221011101012.pdf   11-10-2565  3
 5   คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน    
       -  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  doc120221011113330.pdf   11-10-2565  2
 6   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน    
       -  คำสั่งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  doc120230609142255.pdf   11-10-2565  8
 7   กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานพัสดุ    
       -  คู่มือการใช งานระบบ e-GP ขั้นตอนการจัดทำร่างสัญญา – บริหารสัญญา สำหรับหน่วยงานของรัฐ  doc120221118112801.pdf   18-11-2565  2
       -  Workflow วิธีคัดเลือก  doc120221118112540.pdf   18-11-2565  2
       -  การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก  doc120221118112334.pdf   18-11-2565  1
       -  คู่มือการใช งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-market แบบ Thai Auction)  doc120221118112014.pdf   18-11-2565  2
       -  คู่มือการใช้ งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้ างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  doc120221118111854.pdf   18-11-2565  
       -  คู่มือการใช้งานระบบ e-GP (กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)  doc120221118111650.pdf   18-11-2565  
       -  คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP  doc120221118111534.pdf   18-11-2565  
       -  สรุปสาระสาคัญ ของ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  doc120221118111223.พัสดุ-2560   18-11-2565  1
       -  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  doc120221118111002.pdf   18-11-2565  2
 8   ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    
       -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  doc120230609132353.pdf   01-10-2565  
       -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  doc120230609132119.pdf   01-10-2565  
       -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  doc120230609131847.pdf   01-10-2565  
       -  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  doc120230609130815.pdf   01-10-2565  3
       -  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562   01-10-2565  2
 9   รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น    
       -  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566    09-06-2566  
       -  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565  doc120230609142002.pdf   01-12-2565  6
 หน้า 1 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน ( โทร./โทรสาร 0-5471-8522 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.