กระดานสนทนาทั้งหมด
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
สายด่วนผู้บริหาร
 
 
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
     
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  แนะนำการชำระภาษี
แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษาฯ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน "www.lainan.go.th" วิสัยทัศน์ (Vision) "ทรัพยากรมากคุณค่า ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่เศรษฐกิจก้าวไกล โปร่งใสในการพัฒนา นำพาชาวประชาร่มเย็น โดดเด่นวัฒนธรรมท้องถิ่น" Tel.054-718522 E-mail : abt.lainan119@gmail.com , lainan_119@hotmail.com  
 
���������������������������������������
______________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   กำหนดอัตราค่าตอบแทนการอนุญาต ตามาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  doc120221011111722.pdf   11-10-2565  98  6
2   การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2548  doc120221011111602.pdf   11-10-2565  95  1
3   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  doc120221011111437.pdf   11-10-2565  108  
4   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  doc120221011111404.pdf   11-10-2565  87  
5   การรับนักเรียนเข้าเรียนก่อนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  doc120221011111312.pdf   11-10-2565  96  
6   การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  doc120221011111132.pdf   11-10-2565  106  1
7   การรับชำระภาษีป้าย  doc120221011111108.pdf   11-10-2565  105  
8   การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  doc120221011111035.pdf   11-10-2565  103  
9   การแจ้งถมดิน  doc120221011110931.pdf   11-10-2565  100  1
10   การแจ้งขุดดิน  doc120221011110912.pdf   11-10-2565  101  
11   การจดทะเบียนพาณิชย์  doc120221011110844.pdf   11-10-2565  90  
12   การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)  doc120221011110813.pdf   11-10-2565  97  
13   การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2545  doc120221011110551.pdf   11-10-2565  96  
14   การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอ่องจากการเผา พ.ศ. 2551  doc120221011110436.pdf   11-10-2565  99  
15   การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  doc120221011110236.pdf   11-10-2565  96  
16   การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  doc120221011110152.pdf   11-10-2565  90  
17   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  doc120221011110118.pdf   11-10-2565  88  
18   การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  doc120221011110018.pdf   11-10-2565  104  
19   การขออนุญาตจัดตั้งตลาด  doc120221011105836.pdf   11-10-2565  85  
20   การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป้นอันตรยต่อสุขภาพ  doc120221011105808.pdf   11-10-2565  97  
21   การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  doc120221011105650.pdf   11-10-2565  93  
22   การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  doc120221011105516.pdf   11-10-2565  94  1
 หน้า 1 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน ( โทร./โทรสาร 0-5471-8522 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.