กระดานสนทนาทั้งหมด
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
สายด่วนผู้บริหาร
 
 
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
     
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  แนะนำการชำระภาษี
แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษาฯ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน "www.lainan.go.th" วิสัยทัศน์ (Vision) "ทรัพยากรมากคุณค่า ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่เศรษฐกิจก้าวไกล โปร่งใสในการพัฒนา นำพาชาวประชาร่มเย็น โดดเด่นวัฒนธรรมท้องถิ่น" Tel.054-718522 E-mail : abt.lainan119@gmail.com , lainan_119@hotmail.com  
 
���������������������������������������������������
______________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของ อบต.ไหล่น่าน  doc120230320154433.pdf doc220230320154433.pdf   08-03-2566  5  9
2   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุดฯ ประจำปี พ.ศ.2566  doc120230223104101.pdf doc220230223104101.pdf doc320230223104101.pdf doc420230223104101.pdf   23-02-2566  13  2
3   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)    19-01-2566  38  4
4   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)    19-01-2566  29  1
5   ประกาศบัญชีราชการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ตามมาตรา 30 ประจำปี 2566  doc120230123112126.pdf doc220230123112126.pdf doc320230123112126.pdf doc420230123112126.pdf   17-01-2566  29  2
6   ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง  doc120221209104221.pdf doc220221209104221.pdf doc320221209104221.pdf   07-12-2565  39  
7   การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566  doc120221202130947.pdf   24-11-2565  43  
8   รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  doc120230125134552.pdf   22-11-2565  23  4
9   ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็พนักงานจ้าง  doc120221107150923.pdf   07-11-2565  106  18
10   ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริการส่วนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5  doc120221219110248.pdf doc220221219110248.pdf doc320221219110248.pdf   01-11-2565  40  3
11   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   31-10-2565  103  8
12   คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน  doc120221011143616.pdf   11-10-2565  110  7
13   O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  doc120221011143238.pdf   11-10-2565  119  5
14   แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  doc120221011113013.pdf   11-10-2565  127  2
15   ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต  doc120221011104314.pdf   11-10-2565  106  2
16   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  doc120221011104108.pdf   11-10-2565  105  3
17   คู่มือการร้องเรียน-ร้องทุกข์  doc120221011103753.pdf   11-10-2565  106  
18   O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  doc120221011103215.pdf   11-10-2565  114  2
19   O3 อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล  doc120221010161528.pdf   10-10-2565  112  6
20   O1 โครงสร้างองค์กร  doc120221010161303.pdf   10-10-2565  117  8
21   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120221010161058.pdf   10-10-2565  105  3
22   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน   05-10-2565  131  15
23   ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ  doc120221219100329.pdf   14-01-2565  38  1
 หน้า 1 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน ( โทร./โทรสาร 0-5471-8522 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.