กระดานสนทนาทั้งหมด
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
รายงานการประชุมสภา
 
 
โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
     
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
  แนะนำการชำระภาษี
แผนอัตรากำลัง
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาฯ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน "www.lainan.go.th" วิสัยทัศน์ (Vision) "ทรัพยากรมากคุณค่า ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่เศรษฐกิจก้าวไกล โปร่งใสในการพัฒนา นำพาชาวประชาร่มเย็น โดดเด่นวัฒนธรรมท้องถิ่น" Tel.054-718522 E-mail : abt.lainan119@gmail.com , lainan_119@hotmail.com  
 
������������������������������
______________________________________________________________________
โครงการพัฒนาศัยภาพด้านการเมืองการปกครองสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์กรปกครองส่วท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566
[04-09-2023]   โครงการพัฒนาศัยภาพด้านการเมืองการปกครองสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์กรปกครองส่วท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
[04-09-2023]   การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงกับชุมชน ด้านการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[21-08-2023]   โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงกับชุมชน ด้านการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อนฯ
[07-08-2023]   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อนฯ 
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร
[04-08-2023]   โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร  
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเแียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการหกล้ม
[29-06-2023]   โครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเแียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการหกล้ม 
โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[24-05-2023]   โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน
[31-03-2023]   องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน "งดให้ งดรับ" No Gift Policy 
กิจกรรมการเสริมสร้าง/ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมของหน่วยงานให้แก่บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[30-03-2023]   กิจกรรมการเสริมสร้าง/ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมของหน่วยงานให้แก่บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[30-03-2023]   กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[30-03-2023]   โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[20-03-2023]   โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและถอดบทเรียนร่วมกันในการเตรียมการรับมือกับสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ตำบลไหล่น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[26-01-2023]   การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและถอดบทเรียนร่วมกันในการเตรียมการรับมือกับสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ตำบลไหล่น่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน
[11-01-2023]   พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน 
เปิดกาดข่วงสะหลี
[06-12-2022]   เปิดกาดข่วงสะหลี  
การประชุมเพื่อดำเนินการเรื่องที่ดินทำกินและพื้นที่ คทช. และการดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
[01-12-2022]   การประชุมเพื่อดำเนินการเรื่องที่ดินทำกินและพื้นที่ คทช. และการดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน 
กิจกรรม KICK OFF การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนตำบลไหล่น่าน
[24-11-2022]   กิจกรรม KICK OFF การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนตำบลไหล่น่าน 
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
[26-10-2022]   กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 
โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล : กิจกรรมการยกระดับมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[06-10-2022]   โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล : กิจกรรมการยกระดับมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเมืองการปกครองสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[08-09-2022]   โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเมืองการปกครองสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการตัดเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ (Hand Made) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[20-07-2022]   โครงการตัดเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ (Hand Made) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[15-07-2022]   การประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรื่องขยะมูลฝอย
[12-06-2022]   กิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรื่องขยะมูลฝอย 
โครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[18-05-2022]   โครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ต.ไหล่น่าน
[17-05-2022]   โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ต.ไหล่น่าน 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[09-04-2022]   โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการลานธรรม ลานปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[25-03-2022]   โครงการลานธรรม ลานปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[10-02-2022]   โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โครงการเฝ้าระวังป้องกัน คัดกรองและควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019
[08-01-2022]   โครงการเฝ้าระวังป้องกัน คัดกรองและควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 
 หน้า 1 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน ( โทร./โทรสาร 0-5471-8522 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.