ข้อมูลทั่วไป

สภาพเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ

ประชากรในตำบลไหล่น่านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร คือ

 • ทำไร่ข้าวโพด/ถั่ว/งา
 • ทำสวนสัก/สวนยางพารา
 • ทำนา
 • การปลูกพืชผัก
 • การเลี้ยงสัตว์ (โคพื้นเมือง , สุกร ไก่พื้นเมือง แพะ เลี้ยงปลาใน บ่อ/กระชัง)
 • หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
 • โรงบ่มใบยา – แห่ง
 • โรงแรม – แห่ง
 • ปั๊มน้ำมันและก๊าช – แห่ง
 • โรงงานอุตสาหกรรม – แห่ง
 • โรงสี 11 แห่ง
 • ท่าทราย 2 แห่ง
 • ร้านค้าทั่วไป 34 แห่ง

สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

1 การศึกษา

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
 • โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา – แห่ง
 • โรงเรียนอาชีวศึกษา – แห่ง
 • มหาวิทยาลัย 1 แห่ง
 • ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 8 แห่ง

2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 • วัด 7 แห่ง
 • อาราม – แห่ง
 • มัสยิด – แห่ง
 • ศาลเจ้า – แห่ง
 • โบสถ์ – แห่ง

3 สาธารณสุข

 • โรงพยาบาลของรัฐขนาด – เตียง – แห่ง
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 1 แห่ง
 • สถานพยาบาลเอกชน – แห่ง
 • ร้านขายยาแผนปัจจุบัน – แห่ง
 • อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 ของครัวเรือนทั้งหมด

4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 • สถานีตำรวจ – แห่ง
 • หน่วยบริการประชาชนตำบลไหล่น่าน 1 แห่ง
 • สถานีดับเพลิง – แห่ง

บริการขั้นพื้นฐาน

บริการขั้นพื้นฐาน

1 การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)

มีถนนหลักตัดผ่านหมู่บ้าน 1 สาย เป็นถนนลาดยาง ใช้เป็นถนนติดต่อกับอำเภอ เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้าน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมไม้ไผ่และลูกรัง

2 การโทรคมนาคม

 • ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข(เอกชน) 1 แห่ง
 • สถานีโทรคมนาคมอื่น – แห่ง
 • โทรศัพท์ 8 หมู่บ้าน

3 การไฟฟ้า

 • มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านประชากรที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 1,181 หลังคาเรือน

4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

 • แม่น้ำ 2 สาย
 • ลำห้วย – สาย
 • บึง หนอง และอื่น ๆ 8 แห่ง

5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 • อ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง
 • ฝาย 6 แห่ง
 • ฝายชะลอน้ำ 73 แห่ง
 • ทำนบ 6 แห่ง
 • สระน้ำ 4 แห่ง
 • บ่อน้ำตื้น 220 แห่ง
 • บ่อโยก 2 แห่ง

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

1. สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน อยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอเวียงสา ตั้งอยู่ เลขที่ 119 หมู่ที่ 2 ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอเวียงสาประมาณ 9 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดน่าน ประมาณ 30 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่านได้ยกฐานะมาจากสภาตำบลไหล่น่าน จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

1.2 เนื้อที่

ตำบลไหล่น่าน มีเนื้อที่ประมาณ 125.01 ตารางกิโลเมตร หรือ 78,134 ไร่

1.3 ภูมิประเทศ

พื้นที่ทางกายภาพเป็นพื้นที่ราบระหว่างหุบเขา มีภูเขาและมีแม่น้ำไหลผ่าน 2 สาย

อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลตาลชุมและตำบลจอมจันทร์

ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลขึ่งและตำบลน้ำมวบ

ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริมและตำบลส้านนาหนองใหม่

ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลกลางเวียงและตำบลน้ำปั้ว

1.4 ข้อมูลประชากร

1.4.1 จำนวนหมู่บ้านมี 8 หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน 1,214 หลังคาเรือน

1.4.2 จำนวนประชากรทั้งหมด 3,453 คน รายละเอียดดังนี้

หมู่ ชื่อบ้าน ชื่อผู้นำ จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
 1 บ้านไหล่น่าน นายรับ   อ้อยใจ  240 259  499 186
 2 บ้านบุญเรือง นายยุทธ    เทพสิทธิ์  296 301 597  254
3 บ้านนาสา นายใหม่ นาทุม 256 237 493 149
4 บ้านท่าข้าม นายทัศน์ เย็นใจ 394 370 764 238
5 บ้านห้วยสอน นายเศรษฐพงค์ เฟือยคำ 215 214 429 145
6 บ้านห้วยเม่น นายอภินันท์ แสงสว่าง 82 64 146 47
7 บ้านปากงุ๊ นายณรงค์ อูปคำ 70 62 132 48
8 บ้านไหล่น่านเหนือ นายพิสิษฐ์ คำแท่น 187 206 393 147
รวม 1,740 1,713 3,453 1,214

1.4.3 มีความหนาแน่นเฉลี่ย 27.63 คน/ตารางกิโลเมตร

1.4.4 มีความหนาแน่นเฉลี่ย 2.85 คน / ครัวเรือน

แหล่งที่มา:

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

ข้อมูลสถิติประชากร ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (มี.ค.51, ก.พ.52, เม.ย.53, มี.ค.54, พ.ค.55, พ.ค.56)