โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเด็กและเยาวชนตำบลไหล่น่าน