กองช่าง

  • นายสถาพร กุศล

  • ผู้อำนวยการกองช่าง
  • นายอัครวัฒน์ อินต๊ะวงค์

  • นายช่างโยธา ชำนาญงาน
  • นายดนัย ใหม่ธิมา

  • ผู้ช่วยช่างโยธา