กองคลัง

  • นางธนิษฐา ไชยคำ

  • ผู้อำนวยการกองคลัง
  • นางสาวกชพร ขจรวุฒิโชค

  • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • นางสุทธินี วิชาเหล็ก

  • นักวิชาการจัดเก็บรายได้
  • นางสาวบุษบา มินทะนา

  • นักวิชาการพัสดุ
  • นางสาวจีรานันท์ พัฒนา

  • ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี