กองการศึกษาฯ

  • ว่าที่รต.หญิงฉายแทน ไพบูลย์

  • ผอ.กองการศึกษาฯ
  • นางอิงอร ไพศาล

  • ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
  • นางสายรุ้ง สวนจันทร์

  • ครูผู้ดูแลเด็ก
  • นางมุนิลฑิตา ยอดรักษ์

  • ครูผู้ดูแลเด็ก
  • นายพิทักษ์ หลวงแก้ว

  • คนงานทั่วไป