สำนักปลัด

  • นางสายฝน คำเต็ม

  • ปลัดอบตฯ
  • นายชูพงษ์ ลาดทะนุ

  • รองปลัดฯ
  • นางปฎิภรณ์ ถาคำ

  • หัวหน้าสำนักปลัด
  • นางจุไรรัตน์ ใหม่ธิมา

  • นักวิเคราะห์ฯ
  • นายวิรัชกุล ทานิล

  • นักวิชาการเกษตร
  • นางสาวณัฐภัสสร ปัญญานะ

  • จพง.ธุรการ
  • นางพัชรพรรณ อินวาทย์

  • นักพัฒนาชุมชน
  • นายภาณุ สุริยะ

  • พนักงานสูบน้ำ
  • นายจรัส อินผง

  • พนักงานสูบน้ำ
  • นายประหยัด ผุสะดี

  • พนักงานขับรถยนต์
  • นางอัมพวัน ผุสะดี

  • ผช.จพง.ธุรการ
  • นายชัยพันธ์ ไกรทอง

  • ผช.จนท.ธุรการ
  • นางสาวอริสา ศรีแก้ว

  • ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
  • นายธีรพงศ์ ตันมาดี

  • คนงานทั่วไป
  • นางศุภมาสค์ ฟูทองรอด

  • คนงานทั่วไป
  • นายสังวียน อินกุณา

  • คนงานทั่วไป
  • นายคนึง ปริกเพชร

  • คนงานทั่วไป