สมาชิกสภา

  • นายสมคิด สุริยะ

  • ประธานสภา
  • นายเอกพงษ์ วงษ์ป้อ

  • รองประธานสภาฯ
  • นางรัตนา แก้วหล้า

  • สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
  • นายเรียบ พลังฤทธิ์

  • สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
  • นายหลักชัย ไชยชนะ

  • สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
  • นายคัดพล อนุมา

  • สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
  • นายวีระ เปลี่ยนหล้า

  • สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
  • นายวิชัย ใจคำ

  • สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
  • นายอินสวน ต๊ะปะแสง

  • สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
  • นายเสน่ห์ พุสดี

  • สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
  • นายบุญผ่อง อูปคำ

  • สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
  • นายชูวิทย์ ถนอมจิต

  • สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
  • นายคำปัน ยอดตำ

  • สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
  • นายสุชาติ สิทธิยศ

  • สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
  • นายแปลก กาวิโย

  • สมาชิกสภา หมู่ที่ 8