สภาพเศรษฐกิจ

อาชีพ

ประชากรในตำบลไหล่น่านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร คือ

 • ทำไร่ข้าวโพด/ถั่ว/งา
 • ทำสวนสัก/สวนยางพารา
 • ทำนา
 • การปลูกพืชผัก
 • การเลี้ยงสัตว์ (โคพื้นเมือง , สุกร ไก่พื้นเมือง แพะ เลี้ยงปลาใน บ่อ/กระชัง)
 • หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
 • โรงบ่มใบยา – แห่ง
 • โรงแรม – แห่ง
 • ปั๊มน้ำมันและก๊าช – แห่ง
 • โรงงานอุตสาหกรรม – แห่ง
 • โรงสี 11 แห่ง
 • ท่าทราย 2 แห่ง
 • ร้านค้าทั่วไป 34 แห่ง