สภาพทางสังคม

1 การศึกษา

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
 • โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง
 • โรงเรียนมัธยมศึกษา – แห่ง
 • โรงเรียนอาชีวศึกษา – แห่ง
 • มหาวิทยาลัย 1 แห่ง
 • ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 8 แห่ง

2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 • วัด 7 แห่ง
 • อาราม – แห่ง
 • มัสยิด – แห่ง
 • ศาลเจ้า – แห่ง
 • โบสถ์ – แห่ง

3 สาธารณสุข

 • โรงพยาบาลของรัฐขนาด – เตียง – แห่ง
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 1 แห่ง
 • สถานพยาบาลเอกชน – แห่ง
 • ร้านขายยาแผนปัจจุบัน – แห่ง
 • อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 ของครัวเรือนทั้งหมด

4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 • สถานีตำรวจ – แห่ง
 • หน่วยบริการประชาชนตำบลไหล่น่าน 1 แห่ง
 • สถานีดับเพลิง – แห่ง