วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

===============

“ ทรัพยากรมากคุณค่า             ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต        มุ่งสู่เศรษฐกิจก้าวไกล

   โปร่งใสในการพัฒนา            นำพาชาวประชาชนร่มเย็น        โดดเด่นวัฒนธรรมท้องถิ่น ”

ทรัพยากรมากคุณค่า ตำบลไหล่น่านมีทรัพยากรที่สำคัญที่ค่อยหล่อเลี้ยงประชาชนมาช้านาน ได้แก่ ทรัพยากรน้ำ (น้ำน่าน และน้ำว้า ที่ใช้หล่อเลี้ยงประชาชนและเกษตรกร) ทรัพยากรดิน (ดินที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสมแก่การเพาะปลูก เช่น ไร่ข้าวโพด สวนลำไย สวนมะม่วง นาข้าว) ทรัพยากรป่าไม้ (ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน ป่าสาธารณะของแต่ละหมู่บ้าน) ทรัพยากรอาหาร (ปลาในลำน้ำน่าน และลำน้ำว้า เห็ด ผักหวาน หน่อไม้ ฯลฯ ในพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทรัพยากรอาหารเหล่านี้เมื่อเหลือจากเป็นอาหารภายในครัวเรือน ก็ขายให้กับคนในชุมชน) ทรัพยากรมนุษย์ (ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ตัวแทนชุมชน รวมทั้งบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน มีความเสียสละและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต)

ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่านได้ดำเนินการส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้แก่ การศึกษาในระบบ ในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และการศึกษานอกระบบ กลุ่มประชาชนทั่วไป เช่น การให้ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพ การส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร การลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น และกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการหรือผู้ทุพลภาพ เช่น การให้ความรู้และส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการหรือผู้ทุพลภาพ เป็นต้น

มุ่งสู่เศรษฐกิจก้าวไกล หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่านมีการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค ๔.๐ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนในการสร้างรายได้เพิ่ม นอกเหนือจากการทำการเกษตร เช่น การรวมกลุ่มในการผลิตกระเป๋าหนัง , การทำขนมไทย , การทำสบู่ , ส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร และส่งเสริมการทำธนาคารน้ำใต้ดิน เป็นต้น

โปร่งใสในการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่านมุ่งเน้นให้บุคลากรปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Government) โดยยึดมั่นคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ความรอบรู้และความมีเหตุมีผล รู้จักสิทธิหน้าที่ และสำนึกรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

นำพาชาวประชาร่มเย็น องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่านได้น้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชปณิธาน/พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มาใช้เป็นหลักในการพัฒนา โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

โดดเด่นวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนตำบลไหล่น่านถือเป็นมรดกที่สืบทอดกันมายาวนาน และทุกคนในชุมชนย่อมมีความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าของร่วมกัน จนก่อให้เกิดความรักความหวงแหน โดยมีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็นตัวบ่งชี้ความสำคัญของคนในชุมชนสืบทอดกันมาช้านาน โดยมีงานประเพณีที่สำคัญที่ประชาชนได้สืบสานจากรุ่นสู่รุ่น ได้แก่ งานประเพณีแข่งเรือยาวประจำปี และงานประเพณีนมัสการพระธาตุจอมแจ้ง

คำขวัญตำบลไหล่น่าน

“ นมัสการพระธาตุจองแจ้ง                  แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา

ถิ่นศึกษาป่าชุมชน                        ตำบลน่าอยู่ ”

พันธกิจการพัฒนา (Mission)

พันธกิจที่ ๑ ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ

พันธกิจที่ ๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจที่ ๖ พัฒนาด้านการบริหาร การบริการ และสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการบริหารและการปกครอง