ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการบริหารและการปกครอง