พันธกิจการพัฒนา

พันธกิจการพัฒนา (Mission)

พันธกิจที่ ๑ ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ

พันธกิจที่ ๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจที่ ๖ พัฒนาด้านการบริหาร การบริการ และสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง