บริการขั้นพื้นฐาน

1 การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)

มีถนนหลักตัดผ่านหมู่บ้าน 1 สาย เป็นถนนลาดยาง ใช้เป็นถนนติดต่อกับอำเภอ เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้าน เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมไม้ไผ่และลูกรัง

2 การโทรคมนาคม

 • ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข(เอกชน) 1 แห่ง
 • สถานีโทรคมนาคมอื่น – แห่ง
 • โทรศัพท์ 8 หมู่บ้าน

3 การไฟฟ้า

 • มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านประชากรที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 1,181 หลังคาเรือน

4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

 • แม่น้ำ 2 สาย
 • ลำห้วย – สาย
 • บึง หนอง และอื่น ๆ 8 แห่ง

5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 • อ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง
 • ฝาย 6 แห่ง
 • ฝายชะลอน้ำ 73 แห่ง
 • ทำนบ 6 แห่ง
 • สระน้ำ 4 แห่ง
 • บ่อน้ำตื้น 220 แห่ง
 • บ่อโยก 2 แห่ง