คำขวัญตำบลไหล่น่าน

คำขวัญตำบลไหล่น่าน

“ นมัสการพระธาตุจองแจ้ง                  แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา

ถิ่นศึกษาป่าชุมชน                        ตำบลน่าอยู่ ”